V. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

11.-12.9.2021 Mojmírovce, Slovensko

Propozície

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 7 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ.

Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady, (doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov) budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy.

PRIHLÁŠKY

Prihlášky je možné posielať iba cez on line systém, ktorý je zriadený na http://www.onlinedogshows.sk.

online prihlasenie

Mailom iba po dohovore s organizátorom. Doručenie takto zaslaných prihlášok si vždy overte.

Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez uvedenia dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi. Majiteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené psom.

Rozhodca je povinný vylúčiť z posudzovania psy agresívne. Na výstave nie je dovolené stavať psa proti psovi (tzv. hecovanie). Používanie sprayov, púdrov a iných kozmetických prípravkov na úpravu srsti je zakázané. Hlasité povzbudzovanie (double handling) psov spoza kruhu je zakázané. Porušenie týchto zákazov môže mať za následok vylúčenie psa z výstavy.

Prihlásiť psa na výstavu v deň konania výstavy nie je možné!

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC, Epeiros Junior Winner – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, šampiónov.

CAC Reserve – môžu získať pes a suka ocenené známkou V2 v tr. strednej, otvorenej, šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.

Epeiros Winner – získava najlepší dospelý pes a suka, do súťaže postupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAC.

Epeiros universal 2019 – titul, ktorý sa udeľuje psovi aj suke osobitne z každého plemena. Získava ho jedinec, ktorý má najvyšší bodový súčet z výstavy a z povahových testov organizovaných na Epeiros 2019. Udeľuje sa iba jedincom, ktorí sa zúčastnili výstavy aj povahového testu.

Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú psy a suky s ocenením Epeiros Winner, Epeiros Junior, Winner, Epeiros Veteran Winner.

TOP Epeiros universal 2019 – získava jediný predstaviteľ. Vyberá sa z jedincov, ktorí získali titul Epeiros universal 2019.

Víťaz výstavy (BIS) – Do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB.

SÚŤAŽE

NAJKRAJŠIE ŠTEŇA – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede šteniat ocenenie veľmi nádejný1
NAJKRAJŠÍ JEDINEC Z TRIEDY DORASTU – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede dorastu ocenenie veľmi nádejný1
NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede mladých ocenenie Epeiros winner junior
NAJKRAJŠÍ PES – do súťaže nastupujú dospelí psy (samci) všetkých zúčastnených plemien s titulom Epeiros winner 2019
NAJKRAJŠIA SUKA – do súťaže nastupujú dospelé suky všetkých zúčastnených plemien s titulom Epeiros winner 2019
NAJKRAJŠÍ VETERÁN – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede veteránov ocenenie Epeiros winner veteran 2019
NAJKRAJŠÍ JEDINEC Z ČESTNEJ TRIEDY – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede čestnej ocenenie Výborný 1
TOP EPEIROS UNIVERSAL – predstavenie všetkých bodovo najúspešnejších jedincov každého plemena. Oceňujú sa najlepší traja – s najvyšším bodovým ohodnotením. Bodovacia tabuľka je prílohou propozícií. Oceňujú sa iba jedinci, ktorí sa zúčastnili povahových testov aj výstavy.
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA
JUNIOR HANDLING
BIS – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí boli ohodnotení titulom Víťaz plemena – BOB.