VI. ročník prestížnej kynologickej akcie EPEIROS CUP

16.-17.9.2023 Slnečné jazerá Senec, Slovensko

Propozície 2023

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Výstava je usporiadaná podľa výstavného poriadku FCI a SKJ. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené 7 dní pred výstavou. Dovezené jedince musia byť zapísané v plemenných knihách SKJ.

Prihlášky, ku ktorým nebudú priložené všetky potrebné doklady, (doklad o získaní šampionátu – pre triedu šampiónov) budú bez urgovania chýbajúcich dokladov zaradené do triedy otvorenej. K prihláške musí byť pripojená kópia PP. Ak majiteľ na prihláške neuvedie zaradenie psa do triedy, resp. uvedie nesprávne vzhľadom k veku, organizátor bez kontaktovania majiteľa zaradí psa do príslušnej triedy.

VETERINÁRNE PODMIENKY

Každý pes v majetku občana SR musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote.

TRIEDY

Pes smie byť na jednej výstave prihlásený iba do jednej triedy.

Mladšieho dorastu – od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov,
Trieda dorastu – od 6 – 9 mesiacov,
Trieda mladých – od 9 – 18 mesiacov,
Trieda stredná – od 15 – 24 mesiacov,
Trieda otvorená – od 15 mesiacov, je prístupná pre všetkých psov bez ohľadu na vykonané skúšky a získané ocenenia,
Trieda pracovná – od 15 mesiacov, len pre plemená uvedené v zozname plemien, ktoré musia na získanie titulu Medzinárodný šampión krásy zložiť predpísanú skúšku; musí byť doložené predpísaným medzinárodným pracovným certifikátom,
Trieda šampiónov – od 15 mesiacov, je prístupná psom, ktorí získali titul Medzinárodný šampión (C.I.B, C.I.E), alebo šampióna niektorej z členských krajín FCI, získaného na základe min. 2 čakateľstiev z jednej krajiny,
Trieda veteránov – od 8 rokov,
Trieda čestná – mimo konkurenciu v tejto triede je možné predstaviť psy bez nároku na kvalifikáciu, so zadávaním známky a poradia. Prístupná pre psov s uznaným medzinárodným alebo národným titulom šampióna, titulom národného víťaza a titulom klubového víťaza alebo víťaza špeciálnej výstavy. Uvedené tituly musia byť získané v konkurencii dospelých.

Prihláška na výstavu musí byť kompletne vyplnená, musí k nej byť priložená fotokópia preukazu pôvodu hláseného jedinca. V prípade, že získané tituly oprávňujúce pre zaradenie do triedy šampiónov alebo certifikát o absolvovaní predpísanej skúšky pre triedu pracovnú nie sú riadne doložené, je usporiadateľ povinný zaradiť psa do triedy otvorenej.

TITULY A ČAKATEĽSTVÁ

CAJC, Epeiros Junior Winner – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triedach strednej, otvorenej, šampiónov.
CAC Reserve – môžu získať pes a suka ocenené známkou V2 v tr. strednej, otvorenej, šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.
Epeiros Winner – získava najlepší dospelý pes a suka, do súťaže postupujú jedince, ktoré získali ocenenie CAC.
Epeiros universal 2023 – titul, ktorý sa udeľuje psovi aj suke osobitne z každého plemena. Získava ho jedinec, ktorý má najvyšší bodový súčet z výstavy a z povahových testov organizovaných na Epeiros 2023. Udeľuje sa iba jedincom, ktorí sa zúčastnili výstavy aj povahového testu.
Víťaz plemena (BOB) – do súťaže postupujú psy a suky s ocenením Epeiros Winner, Epeiros Junior, Winner, Epeiros Veteran Winner.
Najkrajší z opačného pohlavia (BOS) – do súťaže nastupujú jedinci opačného pohlavia
TOP Epeiros universal 2023 – získava jediný predstaviteľ. Vyberá sa z jedincov, ktorí získali titul Epeiros universal 2023.
Víťaz výstavy (BIS) – do súťaže nastupujú víťazi plemien BOB.

Všetky tituly je možné zadať bez ohľadu na počet predvádzaných jedincov. Prípadné tituly je možné udeliť len vtedy, ak je ich udelenie v súlade s propozíciami výstavy. Tituly nie sú nárokovateľné.

Výstava sa koná pod zastrešením SKJ a preto na nej platí výstavný poriadok SKJ.

Záverečné súťaže

NAJKRAJŠIE ŠTEŇA – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede šteniat ocenenie veľmi nádejný 1.
NAJKRAJŠÍ JEDINEC Z TRIEDY DORASTU – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede dorastu ocenenie veľmi nádejný 1.
NAJKRAJŠÍ MLADÝ JEDINEC – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede mladých ocenenie Epeiros winner junior.
NAJKRAJŠÍ BOS – do súťaže nastupujú psy a suky všetkých zúčastnených plemien s titulmi BOS.
NAJKRAJŠÍ VETERÁN – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede veteránov ocenenie Epeiros winner veterán 2023.
NAJKRAJŠÍ JEDINEC Z ČESTNEJ TRIEDY – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí obdržali v triede čestnej ocenenie Výborný 1.
TOP EPEIROS UNIVERSAL – predstavenie všetkých bodovo najúspešnejších jedincov každého plemena. Oceňujú sa najlepší traja – s najvyšším bodovým ohodnotením. Bodovacia tabuľka je prílohou propozícií. Oceňujú sa iba jedinci, ktorí sa zúčastnili povahových testov aj výstavy.
NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV – Pes a suka jedného plemena, ktorí boli na výstave posúdení a sú v majetku jedného majiteľa, nie spolumajiteľa. Majiteľ musí byť uvedený v preukaze pôvodu.
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA – Do súťaže môže chovateľ prihlásiť minimálne troch a max. 5 jedincov pochádzajúcich z vlastného chovu, ktorí pochádzajú z rôznych spojení (min. od dvoch rôznych otcov alebo matiek) a boli na výstave posúdení. Psi nemusia byť v majetku chovateľa.
BIS – do súťaže nastupujú psy aj sučky, ktorí boli ohodnotení titulom Víťaz plemena – BOB.